ورود به سایت |  12/22/2014 - دوشنبه 1 دي 1393
شهردارى تهران
..:: اداره کل تدوین قوانین ومقررات » مقاله » حقوق تطبیقی سد معبر ::..
جستجو
جملات حقوقی

طبق تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ؛ چنانچه  ملک واقع در طرح محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرائی محل کسب و پیشه بوده باشد ولو اینکه در زمان اعلام اجرای طرح محل به صورت تعطیل باشد .

 آموزش اداره کل حقوقی

Enter Title
کمينه
قانون انجمن شهر دهلی، 1957
 
ماده 321 (ممنوعیت قراردادن اشیاء در خیابان)
1)     هیچکس باستثنای افرادی که دارای مجوز از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌باشند و وجهی را که وی در چنین مواردی صلاح می‌داند را پرداخت کرده باشد، نمی‌بایست شیء را در کنار خیابان قرار دهد. یا کانال، چاه یا جوبی را در خیابان ایجاد نماید یا دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یا هرگونه شیء را که موجبات سد معبر یا تعدی به خیابانها را فراهم نماید، در خیابان قرار دهد.
2)     هیچ چیز در زیربخش (1) برای مصالح ساختمانی به کار نمی‌رود.
 
ماده 322 (قدرت جابجایی و انتقال اشیاء قرار داده شده یا عرضه شده جهت فروش بر خلاف این قانون)
1)     نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی می‌تواند بدون هیچ اخطاری موارد ذیل را منتقل نماید:
الف) هرگونه دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یا هرگونه شیء که در مجاورت خیابان یا در هر مکانی بر خلاف این قانون قرار داده شود، یا به داخل خیابان جلو آمده باشد یا به صورت موقتی در خیابان گذاشته شده باشد.
ب) هرگونه کالایی که در خیابانهای عمومی یا در سایر اماکن عمومی بر خلاف این قانون با دوره گردی به فروش برسد یا برای فروش عرضه گردد و هرگونه وسیله نقلیه، صندوق، قوطی یا سایر اشیایی که چنین کالایی در آن قرار داده می‌شود.
 
ماده 325 (هیچ خیابانی نمی‌تواند بدون مجوز باز شده یا تفکیک شود و هیچ مصالحی ساختمانی نمی‌تواند بدون مجوز در خیابان قرار داده شود)
1) هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:
الف) باز کردن، شکستن، جابجا کردن، اقدام به جابجایی یا لطمه وارد کردن به زمین یا سنگفرش‌ها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر یا سایر وسایل یا اشیاء که بخشی از خیابان را تشکیل می‌دهد.
ب) قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان.
ج) نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آخر، آهک یا سایر مصالح.
2) نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی ممکن است بدون هیچگونه اخطاریه‌ای موجبات جابجایی و انتقال هر یک از موارد مذکور در شرط (ب) یا شرط (ج) زیر بخش (1) را که بدون مجوز خاص مذکور در این زیربخش در خیابان نصب شده یا قرار گرفته است را فراهم می‌آورد. بسته به اینکه قرار گرفتن یا نصب موارد فوق الذکر با مجوز صورت گرفته باشد جابجایی آنها در مدت زمان تعیین شده را در اخطاریه صادره طبق زیر بخش (2) صورت نمی‌پذیرد.
 
ماده 326 (بیرون ریختن اشیاء انتقال یافته)
1)     هر یک از اشیاء انتقال یافته توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی طبق این فصل می‌بایست توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی با مزایده عمومی یا به هر روش یا در هر زمان دیگری که وی صلاح بداند بیرون ریخته شود، مگر اینکه صاحب اشیاء مزبور جهت بازپس گیری چنین اشیایی رجوع نموده و هزینه‌های انتقال و انبار آنها را به نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی پرداخت نماید.
2)     هزینه‌های انتقال و انبار اشیاء فروخته شده طبق زیر بخش (1) از عواید و درآمد فروش آنها پرداخت خواهد شد و ما به التفاوت آن، در صورت وجود ادعای خسارت ظرف یکسال از تاریخ فروش به مالک اشیاء فروخته شده، پرداخت خواهد شد و اگر چنین ادعایی در طی مدت مذکور وجود نداشته باشد، مابه التفاوت به حساب صندوق شهرداری دهلی واریز خواهد شد. 
 

The New Dehli Municipal Council Act, 1994

 
قانون شورای شهر دهلی نو، 1994
 
ماده 225 (ممنوعیت قراردادن اشیاء در خیابان)
3)     هیچکس باستثنای افرادی که دارای مجوز از سوی نماینده رئیس شورای شهر دهلی نو می‌باشند و وجهی را که وی در چنین مواردی صلاح می‌داند را پرداخت کرده باشد، نمی‌بایست شی‌ء را در کنار خیابان قرار دهد. یا کانال، چاه یا جوبی را در خیابان ایجاد نماید یا دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یا هرگونه شیء را که موجبات سد معبر یا تعدی به خیابانها را فراهم نماید، در خیابان قرار دهد.
4)     هیچ چیز در زیربخش (1) برای مصالح ساختمانی به کار نمی‌رود.
 
ماده 226 (قدرت جابجایی و انتقال اشیاء قرار داده شده یا عرضه شده جهت فروش بر خلاف این قانون)
2)     رئیس شورای شهر دهلی نو می‌تواند بدون هیچ اخطاری موارد ذیل را منتقل نماید:
الف) هرگونه دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یا هرگونه شیء که در مجاورت خیابان یا در هر مکانی بر خلاف این قانون قرار داده شود، یا به داخل خیابان جلو آمده باشد یا به صورت موقتی در خیابان گذاشته شده باشد.
ب) هرگونه کالایی که در خیابانهای عمومی یا در سایر اماکن عمومی بر خلاف این قانون با دوره گردی به فروش برسد یا برای فروش عرضه گردد و هرگونه وسیله نقلیه، صندوق، قوطی یا سایر اشیایی که چنین کالایی در آن قرار داده می‌شود.
 
ماده 229 (هیچ خیابانی نمی‌تواند بدون مجوز باز شده یا تفکیک شود و هیچ مصالحی ساختمانی نمی‌تواند بدون مجوز در خیابان قرار داده شود)
1) هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از رئیس شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی رئیس شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:
الف) باز کردن، شکستن، جابجا کردن، اقدام به جابجایی یا لطمه وارد کردن به زمین یا سنگفرش‌ها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر یا سایر وسایل یا اشیاء که بخشی از خیابان را تشکیل می‌دهد.
ب) قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان.
ج) نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آخر، آهک یا سایر مصالح.
2) رئیس شورای شهر دهلی نو ممکن است بدون هیچگونه اخطاریه‌ای موجبات جابجایی و انتقال هر یک از موارد مذکور در شرط (ب) یا شرط (ج) زیر بخش (1) را که بدون مجوز خاص مذکور در این زیربخش در خیابان نصب شده یا قرار گرفته است را فراهم می‌آورد. بسته به اینکه قرار گرفتن یا نصب موارد فوق الذکر با مجوز صورت گرفته باشد جابجایی آنها در مدت زمان تعیین شده را در اخطاریه صادره طبق زیر بخش (2) صورت نمی‌پذیرد.
 
ماده 230 (بیرون ریختن اشیاء انتقال یافته طبق این بخش)
1) هر یک از اشیاء انتقال یافته توسط رئیس شورای شهر دهلی نو طبق این فصل می‌بایست توسط رئیس شورای شهر دهلی نو با مزایده عمومی یا به هر روش یا در هر زمان دیگری که وی صلاح بداند بیرون ریخته شود، مگر اینکه صاحب اشیاء مزبور جهت بازپس گیری چنین اشیایی رجوع نموده و هزینه‌های انتقال و انبار آنها را به رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو پرداخت نماید.
2) هزینه‌های انتقال و انبار اشیاء فروخته شده طبق زیر بخش (1) از عواید و درآمد فروش آنها پرداخت خواهد شد و ما به التفاوت آن، در صورت وجود ادعای خسارت ظرف یکسال از تاریخ فروش به مالک اشیاء فروخته شده، پرداخت خواهد شد و اگر چنین ادعایی در طی مدت مذکور وجود نداشته باشد، مابه التفاوت به حساب صندوق شهرداری دهلی نو واریز خواهد شد. 
شهرداری تهران   درباره ما  Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385