02/25/2018 - يكشنبه 6 اسفند 1396
Menu
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی
اداره کل حقوقی / ساختار سازمانی / معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

شرح وظایف معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

1- دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه اداري ، مالي ،پشتیبانی،رفاهی، فناوری اطلاعات و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح اداره کل و ابلاغ به ساير واحدها .
2- کنترل و نظارت بر رعايت كليه قوانين و مقررات و دستورالعمل ها در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاونتهای مالي و اقتصاد شهری و توسعه منابع نسانی
3- نظارت و انجام اقدامات لازم در زمینه کلیه امور پرسنلي و رفاهی اداره کل در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صدور دستورات مورد لزوم.
4- کنترل و نظارت بر اداره امور خدماتي وپشتیبانی اداره کل
5- کنترل و نظارت بر انجام كليه امور مالي اداره کل با رعايت كامل قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای جاری.
6- نظارت بر تهيه گزارش هاي عملكرد مالي و امور تنخواه گردان ، به منظور ارائه به مافوق و تلاش در جهت استفاده بهينه از نقدينگي .
7- نظارت بر جمع آوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات اداری و امورمالي و فناوری اطلاعات اداره کل جهت بكارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوطه.
8- نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه.
9- پیشنهاد انتصاب کارکنان حوزه تحت سرپرستی به مدیرکل محترم.
10- انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد .
11- بررسي وضع خدمتي كاركنان و احتساب سوابق و شرايط احراز مشاغل آنان.
12- تهيه خلاصه سوابق استخدامي.
13- بررسي وضع بازنشستگي كاركنان.
14- تعيين مرخصي‌هاي كاركنان.
15- انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد.
اداره کل حقوقی شهرداری تهران