02/25/2018 - يكشنبه 6 اسفند 1396
Menu
معاونت حقوقی و استعلامات
اداره کل حقوقی / ساختار سازمانی / معاونت حقوقی و استعلامات

شرح وظایف معاونت حقوقی و استعلامات

1- بررسي و پاسخگويي به استعلامات معاونتها، مناطق، ادارات كل و ساير حوزه هاي داخلي شهرداري و مراجع خارج از شهرداري از قبيل مراجع قضايي، دفاتر اسناد رسمي....
2- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح ها و لوايح مطروحه در مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر تهران (ارجاع شده به اداره كل حقوقي) .
3- تهيه بخشنامه ها و دستور العمل ها جهت ايجاد وحدت رويه وجلوگيري از اقدامات موازي در مناطق، سازمان ها و غيره
4- حضور در كليه كميسيون هاي مزايده و مناقصات شهرداري تهران بعنوان عضو اصلي ،كميسيون ماده 13 آئين نامه معاملات شهرداري تهران و انطباق روند برگزاري آنها با ضوابط و مقررات قانوني به منظور انتخاب پيمانكار واجد شرايط
5- نظارت بر كليه قراردادهاي منعقده در شهرداري تهران و تنظيم فرمت قراردادها به منظور رويه واحد در مناطق
6- برگزاري كميسيون هاي رسيدگي به حل و فصل آراء قضايي و دعاوي به منظور بررسي پرونده هاي مطروحه در مرجع قضايي و پرهيز از هزينه هاي غير ضروري و گزاف در مراجع قضايي و رعايت حقوق شهرداري تهران.
7- ايجاد هماهنگي لازم بين اداره كل حقوقي و ادارات حقوقي مناطق و سازمانهاو شركت ها
8- تعامل مستمر با دستگاهها و واحدهاي مرتبط نظارتي و ارزشيابي.
9- تدوين سياستها و ضوابط حقوقي و پيگيري ابلاغ سياست ها .
10- بررسي و هماهنگي برنامه ها و ضوابط امور حقوقي با بخش نامه ها و آئين نامه ها و قوانين شهرداري
11- نظارت و ارزيابي عملكرد دوره اي مديران و كارشناسان حقوقي.
12- ايجاد و استقرار سامانه جامع حقوقي جهت نظارت بر اقدامات و عملكرد واحدهاي حقوقي مناطق و سازمانهاو شركت ها
13- هدايت و نظارت عالي بر فعاليتهاي حقوقي و قضايي بخش هاي مختلف اداره كل در چهارچوب قوانين و مقررات، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق قانوني شهرداري و حفظ و حراست از حمايت از حقوق و منافع شهرداري و بيت المال.
اداره کل حقوقی شهرداری تهران